Sekretarka medyczna

Kod zawodu 334402

Synteza zawodu sekretarka medyczna:

Podobny obrazZajmuje się gromadzeniem, segregowaniem i udostępnianiem informacji o stanie zdrowia klienta, pacjenta, środowiska, społeczeństwa – jego potrzebach zdrowotnych oraz o świadczonych usługach; przygotowuje dane do komputerowych baz danych i posługuje się tymi bazami; zbiera, porządkuje i udostępnia materiały szkoleniowe, służące zapobieganiu chorobom i promocji zdrowia.

Zadania zawodowe:

– organizowanie pracy biurowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
– posługiwanie się nowoczesnymi środkami przekazu telekomunikacyjnego (teleks, telefaks itp.);
– prowadzenie dokumentacji medycznej stosowanej w lecznictwie (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych itp.);
– przygotowywanie pod względem technicznym pomocy dydaktycznych i środków audiowizualnych, stosowanych do edukacji zdrowotnej (ulotki, hasła propagandowe, foldery itp.);
– zestawianie danych statystycznych, służących do analiz, sprawozdań statystycznych i opracowań naukowych;
– przygotowywanie, na polecenie przełożonych, sprawozdań z działalności placówki służby zdrowia;
– przygotowywanie, aktualizacja i wprowadzanie danych statystycznych do baz danych;
– informowanie klientów i pacjentów (ustnie i pisemnie) o usługach zdrowotnych, warunkach formalnych i finansowych ich świadczenia w poszczególnych placówkach służby zdrowia;
– prowadzenie rozliczeń i ewidencji finansowej za wykonane usługi medyczne, wystawianie rachunków i zaświadczeń finansowych;
– prowadzenie rejestrów korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz rozprowadzanie jej na terenie placówki służby zdrowia;
– przygotowywanie treści korespondencji wysyłanej i zarządzeń wewnętrznych – na polecenie przełożonych;
– na polecenie przełożonych pisanie na maszynie i komputerze informacji dla chorych i innych tekstów.